YMCA Braník
O nás > Akce > Stalo se > Sponzoři > Site map
home e-mail
#Poslání
YMCA s počtem přibližně 32 miliónů svých členů je největší celosvětovou dobrovolnou organizací dětí a mládeže. Své poslání spatřuje v křesťanské odpovědnosti za bližního i svět. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému, plnohodnotnému a tedy radostnému životu. Současně je hnutím služby a pomoci. Jako motto si zvolila verš z evangelia sv. Jana "..., aby všichni jedno byli" (Jan 17,21).
YMCA
Znakem YMCA je červený trojúhelník přetnutý modrým pásem s bílými písmeny YMCA. Je symbolickým vyjádřením tří pilířů lidské osobnosti, na které je YMCA zaměřena - duchovní, tělesné a mravní stránky a jejich harmonického spojení, ke kterému vede pevná vůle, symbolizovaná příčným pásem přetínajícím trojúhelník.
Vznikla v roce 1844 jako Křesťanské sdružení mladých mužů - Young Men's Christian Association, jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams. V roce 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém světě.
U nás od druhé poloviny 19. století fungovala prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdružení mládeže". Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády u se u nás od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.
Dnes je YMCA otevřena všem mužům i ženám, chlapcům i dívkám všech ras a národů, vyznání, sociálních skupin, politické příslušnosti a věku. Při své činnosti navazuje na domácí i světové kulturní a historické tradice. Poslání YMCA je naplňováno zejména prostřednictvím:
*  nenásilné, tolerantní mravní výchovy (YMCA je nositelkou praktického křestanství , tzn. snaží se mladým lidem vštípit smysl pro celoživotní každodenní fair-play ve všech oblastech lidského života; po stránce duchovní dává možnost růstu a poučení členům cirkví, lidem bez vyznání, i jinověrcům)
*   tělesné výchovy a sportu
*   výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti (vždy stála a stojí v demokratické frontě, potírá šovinismus, rasismus, fašismus a programově bojuje proti jazykové, etnické a jakékoli jiné diskriminaci)
*   neformálních vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociální oblasti, ekologii apod.
*   charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí (sociální program se neomezuje jen na dobročinnost, ale zahrnuje i aktivní zájem o věci veřejné a politické)
*   mezinárodních výměn s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí (YMCA zdůrazňuje svoji mezinárodnost, přijímá za členy příslušníky kterékoliv národnosti; umožňuje svým členům vzdělávací, pracovní i rekreační pobyty v zařízeních YMCA po celé Evropě i mimo ni; prostřednictvím YMCA dochází ke spojení se světem na mezinárodních táborech, seminářích a kongresech)
Ve světě působí ještě YWCA (obdobná organizace žen a dívek, u nás má pouze cca 700 členek), ženy a dívky se však dnes většinou sdružují v YMCA, proto anglický název překládáme jako "Křesťanské sdružení mladých lidí".
Světové ústředí ( WAY = World Alliance of YMCAs) sídlí v politicky neutrální Ženevě, evropské ústředí (EAY = European Alliance of YMCAs) přesídlilo v r. 1999 ze St. Gallenu ve Švýcarsku do paláce YMCA v Praze; asijské ústředí sídlí v Hong Kongu (Čína), africké v Nairobi (Keňa), latinsko-americké v Buenos Aires (Argentina) a středovýchodní v Káhiře (Egypt).
Organizaci YMCA ve světě pomáhají od roku 1922 takzvané "Y" kluby tím, že podporují záměry a programy YMCA. Mezinárodní sdružení "Y" klubů je výrazem internacionálnosti - celosvětového přátelství osob různé národnosti, státní příslušnosti a všech vyznání pracujících společně ve vzájemné úctě a náklonnosti, založené na oddanosti YMCA a jejím ideálům a snažících se aktivní prací o budování lepšího světa. Mezinárodní asociace "Y" klubů má světové ústředí rovněž ve švýcarské Ženevě.
Řádnými členy WAY je více než 130 zemí, v dalších 20 zemích činnost začíná. Ve více než 12 tisících sdružení je registrováno přes 32 milionů členů. Služeb YMCA využívá několik set miliónů lidí.
Webdesign Silicium Interactive  Administrace Tadeáš Friedrich